Računovodstvo

Računovodske storitve nudimo vsem poslovnim subjektom: pravnim osebam, samostojnim podjetnikom, zasebnikom ter društvom. Poleg vseh zakonsko predpisanih poročil nudimo tudi računovodsko predračunavanje, obračunavanje, analiziranje in računovodsko informiranje.

Odlikuje nas osebni pristop in optimalne računovodske ter informacijske rešitve.  Pri delu uporabljamo računovodski program Pantheon, Datalab, d.o.o..

Vodenje temeljnih in pomožnih poslovnih knjig: 
glavna knjiga, blagajna, register osnovnih sredstev z obračunom amortizacije, saldakonti, druge evidence po dogovoru ter spremljanje terjatev in obveznosti

Obračunavanje:
Davka na dodano vrednost (DDV), plač in ostalih osebnih prejemkov, socialnih prispevkov za zavezanca, zamudnih obresti…

Letna poročanja: 
za namene statistike – AJPES, obračun davka od dohodka pravnih oseb, obračun davka na dohodek iz dejavnosti, povzetek obračuna dohodkov zaposlenih pri pravnih in drugih subjektih – dohodnina, obrazec M4/M8 – ZPIZ, poročanje Banki Slovenije

Medletna poročanja: 
obračuni plač, pogodb o delu, avtorskih pogodb, obračun DDV, izdelava medletnih bilanc, poročanje za potrebe statistike, poročanje Banki Slovenije 

Druga poročila po dogovoru z lastniki oz. poslovodstvom družb